Europese Commissie onderstreept in jaarverslag de belangrijke rol van het EU-mededingingsbeleid tijdens het coronavirus

Contentverzamelaar

Europese Commissie onderstreept in jaarverslag de belangrijke rol van het EU-mededingingsbeleid tijdens het coronavirus

Volgens de Europese Commissie kon het mededingingsbeleid van de Europese Unie in 2020 flexibel en snel worden aangepast aan de uitzonderlijke economische omstandigheden die het coronavirus met zich meebracht. De Commissie wijst onder meer op de vaststelling van de Tijdelijke kaderregeling staatssteun. Daarnaast benadrukt de Commissie de langetermijninitiatieven die zij heeft genomen, zoals het voorstel voor een Europese verordening inzake digitale markten en een Europese verordening inzake buitenlandse subsidies.

Dit alles volgt uit het verslag over het mededingingsbeleid 2020 van de Europese Commissie. De Commissie presenteerde dat verslag op 7 juli 2021.

Achtergrond

De legitimiteit van het mededingingsbeleid van de EU is gebaseerd op de EU-Verdragen, waarbij aan de EU een exclusieve bevoegdheid op mededingingsgebied is toegekend als noodzakelijk instrument om de werking van de interne markt te ondersteunen ( artikel 3, lid 1, onder b, EU-Werkingsverdrag ). De handhaving van de mededingingsregels is volgens de Commissie al meer dan 60 jaar van het grootste belang om de effectieve werking van de Europese economie in stand te houden.

Het verslag over het mededingingsbeleid 2020 van de Europese Commissie is het eerste verslag over de ontwikkelingen in het mededingingsbeleid onder de commissie-Von der Leyen. Dit verslag vormt tevens het 50e verslag over het mededingingsbeleid. De Commissie stuurt het jaarverslag aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. De Commissie benadrukt dat het verslag over 2020 in het teken staat van de coronacrisis.

Ontwikkelingen in 2020

In het verslag gaat de Europese Commissie in op een aantal ontwikkelingen op het gebied van het mededingingsbeleid in 2020. Het gaat onder meer om de volgende ontwikkelingen:

1 Gecoördineerde economische respons

Op 13 maart 2020 heeft de Commissie in haar mededeling over een gecoördineerde economische respons op het coronavirus verschillende opties uiteengezet waarover de EU-lidstaten beschikken om buiten het toepassingsgebied van het staatssteuntoezicht van de EU te kunnen opereren, en die zij zonder betrokkenheid van de Commissie konden benutten. Het ging onder meer om maatregelen als loonsubsidies, opschorting van betalingen van belastingen of sociale premies en rechtstreekse financiële steun aan consumenten voor geannuleerde diensten of voor tickets die niet werden terugbetaald door de betrokken exploitanten.

  1. Tijdelijke kaderregeling staatssteun

Op 19 maart 2020 heeft de Europese Commissie een Tijdelijke kaderregeling staatssteun vastgesteld. Deze kaderregeling is gedurende de coronacrisis herhaaldelijk herzien. De Tijdelijke kaderregeling werd in het leven geroepen om de EU-lidstaten de mogelijkheid te geven om bedrijven met aanzienlijk omzetverlies financieel te kunnen ondersteunen. Zie hierover ook ECER-bericht : Informatie over de toepassing van de tijdelijke kaderregeling staatssteun (24 april 2020).

3 Tijdelijk raamwerk samenwerkingsprojecten

Daarnaast heeft de Commissie op 8 april 2020 een mededeling over een tijdelijk raamwerk aangenomen waarin de belangrijkste criteria uiteen worden gezet die de Commissie - tijdelijk en in respons op noodsituaties als gevolg van de coronacrisis - hanteerde bij de beoordeling van samenwerkingsprojecten. Deze samenwerkingsprojecten moesten wel gericht zijn op het aanpakken van een tekort aan essentiële producten en diensten tijdens de uitbraak van het coronavirus.

4 Digitalisering en subsidies

Om ervoor te zorgen dat de mededingingsregels geschikt blijven voor de toekomst heeft de Commissie in 2020 ook een aantal voorstellen gedaan voor nieuwe EU-wetgeving. De Commissie heeft onder meer een voorstel gepresenteerd voor een nieuwe Europese verordening inzake digitale markten (zie het ECER-bericht hierover) en een witboek over buitenlandse subsidies gepubliceerd. Dit witboek heeft in 2021 geleid tot een voorstel voor een verordening inzake buitenlandse subsidies (zie het ECER-bericht hierover).

Meer informatie: