Europese Commissie presenteert Werkprogramma 2022

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert Werkprogramma 2022

Het Werkprogramma bevat 42 nieuwe beleidsinitiatieven en voorstellen van de Europese Commissie op het gebied van de zes grote ambities van de Commissie. Centraal staat de uitvoering van de ambitieuze hervormingsagenda van de Commissie, op weg naar een groener, eerlijker, digitaler en veerkrachtiger Europa na COVID-19.

Het werkprogramma 2022 genaamd “Europa samen sterker maken” (EN; nog niet in Nederlandstalige versie beschikbaar) werd op 19 oktober gepresenteerd en is (inclusief vier bijlagen en twee factsheets) in te zien via de website van de Europese Commissie over het werkprogramma. Het Werkprogramma biedt lidstaten inzicht in welke voorstellen de Commissie komend jaar voornemens is in te gaan dienen.

Het programma bouwt voort op de zes ambities van de Commissie, die eerder ook al door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, werden gepresenteerd in het kader van de
politieke beleidslijnen  en de  toespraak over de Staat van de Unie 2021  (zie ook dit ECER-bericht).

Inhoud van het werkprogramma 2022
Het werkprogramma bevat diverse voorstellen op het gebied van de volgende zes ambities.

  1. Een Europese Green Deal

De Commissie gaat door om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken.
Naast haar innovatieve “fit for 55” pakket, dat in 2021 werd gepresenteerd (zie
dit ECER-bericht ) als onderdeel van de Europese Green Deal , zal de Commissie in 2022 een regelgevingskader voorstellen voor de  certificering van de verwijdering van koolstof.
Daarnaast wil de Commissie:
- verdere stappen nemen om te komen tot emissievrije mobiliteit, bijvoorbeeld door de CO2-emissienormen voor zware voertuigen te herzien;
- gevolg geven aan het actieplan  om de vervuiling tot nul terug te brengen  ter verbetering van de water- en luchtkwaliteit;
- nieuwe regels vaststellen inzake een duurzaam gebruik van pesticiden;
- en  de circulaire economie bevorderen door het  recht op reparatie van producten te versterken zodat deze niet vervangen hoeven te worden.
De Commissie zal de externe financiering voor  biodiversiteit verdubbelen door naast het reeds voorgestelde  Sociaal Klimaatfonds ook nog andere  middelen vrij te maken
Groene obligaties  zullen een steeds belangrijkere rol spelen.

  1. Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

De pandemie werkt als een katalysator voor de mondiale digitalisering en de Commissie zal haar traject naar het digitale decennium (zie dit ECER-bericht) vervolgen zodat de Europese Unie tegen 2030 digitaal is getransformeerd. Omdat de EU-interne markt van cruciaal belang blijft voor de innovatie in Europa, heeft de Commissie  het mededingingsbeleid onder de loep genomen en zal de Commissie met een  noodinstrument voor de EU-interne markt  komen, dat toekomstige verstoringen moet voorkomen. Om de ernstige bezorgdheid weg te nemen over het aanbod van halfgeleiders die digitale oplossingen mogelijk maken, zal de Commissie in 2022 een  Europese chips-wet vaststellen. Daarmee wordt de totstandkoming van een up-to-date ecosysteem bevorderd en nieuwe markten ontwikkeld voor baanbrekende Europese technologie.
Ook zal de Commissie in 2022 komen met een voorstel voor een  Europese wet inzake cyberweerbaarheid, met gemeenschappelijke normen voor cyberveiligheid. De Commissie wil een begin maken met de bouw van  een in de ruimte gestationeerd EU-systeem voor wereldwijde beveiligde communicatie dat lidstaten aanvullende EU-brede breedbandconnectiviteit en beveiligde onafhankelijke communicatiemogelijkheden biedt.
Maatregelen om de  digitale vaardigheden op scholen en in het hoger onderwijs te bevorderen, staan hoog op de agenda.

  1. Een economie die werkt voor de mensen

Met het doorzetten van het herstel en de terugkeer van economische activiteit naar het niveau van vóór de crisis, moet worden nagedacht over de wijze waarop de sociale markteconomie veerkrachtiger gemaakt kan worden. De Commissie zal in 2022 een vervolg geven aan het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten (zie ook dit ECER-bericht) als leidraad naar hoogwaardige banen, billijke arbeidsomstandigheden en een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Ook wil de Commissie een voorstel indienen om werknemers beter te beschermen tegen  de risico's van asbest op het werk. Ter ondersteuning van het beleid van lidstaten zal de Commissie via een initiatief inzake een toereikend  minimuminkomen sociale vangnetten versterken die van cruciaal belang zijn om economische schokken op te vangen.
Gezien het belang van de financiële sector voor het economisch herstel, zal de Commissie ook voorstellen indienen inzake  flitsbetalingen, ter bevordering van de volledige invoering daarvan en ter vergemakkelijking van de toegang tot kapitaal voor ondernemingen in de EU. Zodra een mondiale oplossing voor de  hervorming van het internationale kader voor de vennootschapsbelasting is afgerond, zal de Commissie zorgen voor een snelle en consistente uitvoering daarvan in de hele EU.

  1. Een sterker Europa in de wereld

De Commissie blijft Europa als uniek merk op het gebied van wereldleiderschap versterken. In 2022 zal de Commissie een nieuwe  Global Gateway-strategie vaststellen om wereldwijd connectiviteitspartnerschappen tot stand te brengen die handel en investeringen stimuleren. Eind 2021 zal  een nieuwe gezamenlijke verklaring van de EU en de NAVO worden gepresenteerd en de Commissie zal trachten vaart te zetten achter de werkzaamheden voor een echte  Europese defensie-unie. Met het oog op het streven naar de wereldwijde energietransitie en gezondere oceanen zullen een nieuwe strategie voor  internationale betrekkingen op energiegebied en een  actieplan inzake internationale oceaangovernance worden voorgesteld.

  1. Bevordering van de Europese levenswijze

Om te zorgen dat jongeren in staat zijn de toekomst vorm te geven, heeft de Commissie voorgesteld  om 2022 uit te roepen tot het Europees Jaar van de jeugd en zal zij een nieuw initiatief genaamd  ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) uitvoeren. ALMA helpt achtergestelde jonge Europeanen die geen baan hebben of geen onderwijs of opleiding genieten om, met de noodzakelijke sociale ondersteuning, in het buitenland beroepservaring op te doen. Doel is hen te integreren op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding of hoogwaardige werkgelegenheid. De Commissie zal ook een  EU-strategie voor universiteiten presenteren en manieren voorstellen om te komen tot een  diepere en duurzamere transnationale samenwerking in het hoger onderwijs.
Rekening houdend met de geleerde lessen uit de pandemie, zal de Commissie in 2022 een  Europese zorgstrategie voorstellen ter verbetering van de zorg over de hele linie, van kinderopvang tot langdurige zorg.
Om verder aan de Europese gezondheidsunie te bouwen, zal de Commissie:
- zorgen voor toegang tot betaalbare geneesmiddelen van hoge kwaliteit door een voorstel voor een nieuw kader voor een dynamische farmaceutische sector in de EU;
-komen met een voorstel voor een  herziening van de wetgeving inzake geneesmiddelen voor kinderen en zeldzame ziekten;
- en levensreddende kankerscreening en vroegtijdige diagnose stimuleren door middel van een  aanbeveling.

  1. Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

De conferentie over de toekomst van Europa draait op volle kracht en zal samen met de Europese burgerinitiatieven de Europese democratie levendiger blijven maken. De Commissie zal ook verdere stappen nemen om de vrijheid en pluriformiteit van de media te waarborgen door in 2022 een  wet inzake Europese mediavrijheid in te dienen, en zal  de rechtsstaat, die van cruciaal belang is voor de doeltreffende werking van de EU, blijven beschermen.

Om de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit op te voeren, blijft een gemeenschappelijk rechtskader voor de doeltreffende overdracht van  strafvervolging tussen de lidstaten, hoog op de agenda staan. De Commissie wil zich ook blijven inspannen, in nauw overleg met andere instellingen, voor de oprichting van de nieuwe interinstitutionele  ethische instantie van de EU. Om gelijkheid voor iedereen te waarborgen, zal de Commissie maatregelen voorstellen om de wederzijdse  erkenning van ouderschap  in de EU-landen te verbeteren. Er zal ook een initiatief worden ingediend om  braindrain tegen te gaan  en de problemen in verband met bevolkingsafname te beperken en mogelijke oplossingen te vinden.

Bijlagen bij het werkprogramma 2022 en Betere regelgeving
Een volledige lijst van de 42 nieuwe beleidsinitiatieven binnen de 32 nieuwe beleidsdoelstellingen in het kader van de zes grote ambities is opgenomen in bijlage 1 (zie ook uitgewerkt in deze factsheet) bij het Werkprogramma van de Commissie voor 2022. Ook de andere bijlagen bevatten relevante informatie zoals bijlage 2 met een overzicht van REFIT-initiatieven (zie ook ECER-dossier Beter wetgeven) en bijlage 4 die een gemotiveerd overzicht bevat van voorstellen die de Commissie eerder deed en in 2022 zal intrekken.

In het factsheet van de Europese Commissie over het werkprogramma 2022 benadrukt de Commissie dat zij het “One in, one out”-beginsel strikt in acht zal nemen. Dit beginsel ziet erop de lasten in verband met de beleidsdoelstellingen van de EU tot een minimum te beperken. Het zorgt ervoor dat bij de invoering van onvermijdelijke nieuwe lasten, de lasten in verband met bestaande EU-wetgeving op hetzelfde beleidsterrein, systematisch en proactief worden verminderd. De verwachte kosten van de naleving van de EU-wetgeving zullen transparanter worden gekwantificeerd en systematisch in effectbeoordelingen worden weergegeven, terwijl de administratieve kosten zullen worden gecompenseerd. Betere regelgeving zal ook duurzaamheid en digitale transformatie blijven ondersteunen doordat de nadruk wordt gelegd op de beginselen  “geen ernstige afbreuk doen” en “alles digitaal, tenzij” .

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
EU-essentieel: Europese Commissie
ECER-bericht: Werkprogramma Europese Commissie 2021 bekend (21 oktober 2020)