Europese Commissie verlengt en wijzigt het tijdelijke crisissteunkader voor Oekraïne steun

Contentverzamelaar

Europese Commissie verlengt en wijzigt het tijdelijke crisissteunkader voor Oekraïne steun

Met de door de Europese Commissie aangenomen wijziging van het tijdelijke crisiskader voor staatssteun kunnen lidstaten de flexibiliteit binnen de staatssteunregels blijven benutten om de economie te ondersteunen in de context van de Russische oorlog tegen Oekraïne.

De wijziging van het tijdelijke crisiskader is opgenomen in Mededeling (C 2022 7945) van 28 oktober 2022 (EN). Het tijdelijke crisiskader werd voor het eerst in maart 2022 aangenomen (zie dit ECER-bericht) en eerder dit jaar al op 20 juli 2022 gewijzigd ter aanvulling van het pakket voor winterparaatheid van de Commissie, in overeenstemming met de doelstellingen van het REPowerEU-plan (zie ook deze ECER-pagina).

De tweede wijziging van het crisiskader houdt rekening met de feedback die  lidstaten hebben gegeven in een enquête en bij consultaties in oktober 2022, en in het licht van de EU-verordening 2022/1854 van 6 oktober 2022 betreffende een noodinterventie om de hoge energieprijzen aan te pakken (zie dit ECER-bericht) en het voorstel van de Commissie uit oktober 2022 voor een nieuwe noodverordening om de hoge gasprijzen in de EU aan te pakken en de voorzieningszekerheid deze winter te waarborgen (zie dit ECER-bericht).

Entiteiten die aan sancties onderworpen zijn en onder Russische controle staan, worden van de maatregelen uitgesloten. Het tijdelijke crisiskader zal van kracht blijven tot en met 31 december 2023. Omwille van de rechtszekerheid zal de Commissie in een later stadium beoordelen of een verlenging noodzakelijk is. Meer informatie over het tijdelijke crisiskader en andere maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne in te dammen, is te vinden op de website van de Commissie.

De tweede wijziging van het tijdelijke crisiskader voor staatssteun houdt in:

  • een verlenging van alle maatregelen die in het tijdelijke crisiskader zijn opgenomen tot en met 31 december 2023;
  • een verhoging van de plafonds voor beperkte steunbedragen tot 250 000 euro voor bedrijven in de landbouw, 300 000 euro voor bedrijven in de visserij- en aquacultuursector en 2 miljoen euro voor bedrijven in alle andere sectoren;
  • de introductie van extra flexibiliteit voor liquiditeitssteun aan energienutsbedrijven die op hun handelsactiviteiten ziet. In uitzonderlijke gevallen en met inachtname van waarborgen kunnen de lidstaten overheidsgaranties van meer dan 90 procent verstrekken wanneer deze als financiële zekerheid aan centrale tegenpartijen worden verstrekt. Dit is ook in overeenstemming met de gedelegeerde handeling van de Europese Commissie van 18 oktober 2022 over het gebruik van niet door zekerheden gedekte bank- en overheidsgaranties;
  • een uitbreiding van de flexibiliteit en de steunmogelijkheden voor bedrijven die worden getroffen door stijgende energiekosten, met inachtneming van waarborgen. De lidstaten zullen de steun mogen berekenen op basis van het vroegere of het huidige verbruik, rekening houdend met de noodzaak om marktstimulansen intact te houden ter verlaging van het energieverbruik en om de continuïteit van de economische activiteiten te waarborgen. Daarnaast kunnen de lidstaten flexibeler steun verlenen, ook aan bijzonder getroffen energie-intensieve sectoren, met inachtneming van waarborgen om overcompensatie te voorkomen. Van ondernemingen die grotere steunbedragen ontvangen, eist het tijdelijke crisiskader de toezegging dat zij de koolstofvoetafdruk van hun energieverbruik zullen verkleinen en energie-efficiëntiemaatregelen zullen nemen;
  • de invoering van nieuwe maatregelen ter ondersteuning van de beperking van de vraag naar elektriciteit in overeenstemming met Verordening (EU) 2022/1854;
  • een verduidelijking van de criteria voor de beoordeling van steunmaatregelen voor herkapitalisatie. Dergelijke solvabiliteitssteun moet met name noodzakelijk, passend en evenredig zijn, een toereikende vergoeding van de staat omvatten en vergezeld gaan van passende concurrentiemaatregelen om daadwerkelijke concurrentie in stand te houden, waaronder een verbod op dividend- en bonusbetalingen en overnames.

De Commissie geeft aan dat de maatregelen van het tijdelijke crisiskader geen afbreuk doen aan de mogelijkheid om rechtstreeks op grond van het EU-Werkingsverdrag, en met name artikel 107, lid 3, punt b), andere noodzakelijke en evenredige maatregelen toe te staan.

Tot slot heeft de Commissie besloten om de mogelijkheid om investeringssteun te verlenen met het oog op een duurzaam herstel op grond van de tijdelijke kaderregeling voor staatssteun in verband met COVID-19, tot en met 31 december 2023 te verlengen (zie dit ECER-bericht).

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie over verlenging van het crisiskader
Persbericht Europese Commissie over uitkomsten consultatie
ECER-dossier: Staatssteun