Europese Klimaatwet definitief vastgesteld

Contentverzamelaar

Europese Klimaatwet definitief vastgesteld

In de Europese Klimaatwet is een kader vastgesteld voor de geleidelijke vermindering van de broeikasgasemissies in de EU tot en met 2050. De Europese Klimaatwet bevat onder meer een bindende doelstelling voor de vermindering van broeikasgasemissies in 2030 en de mogelijkheid om een doelstelling voor de vermindering van broeikasgasemissies in 2040 vast te stellen. Met de vaststelling van de Europese Klimaatwet beoogt de EU het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 na te leven.

Het gaat om Verordening 2021/1119 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit (hierna: Europese Klimaatwet).

Achtergrond

De Europese Raad schaarde zich in zijn conclusies van 12 december 2019 achter de doelstelling om in 2050 een klimaatneutrale EU tot stand te brengen (zie het ECER-bericht hierover). Deze doelstelling is in overeenstemming met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs (2015). De leiders van de EU-lidstaten erkenden in 2019 eveneens de noodzaak van een faciliterend kader om de doelstelling van een klimaatneutrale EU in 2050 te kunnen bereiken.

Om dit faciliterende kader vorm te geven presenteerde de Europese Commissie in maart 2020 een voorstel voor een ‘Europese klimaatwet’ (zie het ECER-bericht hierover). Na onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad werd de Europese Klimaatwet op 28 juni 2021 definitief vastgesteld (verordening 2021/1119).

Belangrijkste onderdelen van de Europese Klimaatwet

In de Europese Klimaatwet zijn onder meer de volgende maatregelen opgenomen:

  • De Europese Klimaatwet bevat een bindende doelstelling dat de netto-emissies van broeikasgassen in 2030 ten minste 55 procent lager moeten zijn dan in 1990 (artikel 4, lid 1, Europese Klimaatwet);
  • De Europese Commissie zal (indien nodig) een tussentijdse klimaatdoelstelling voor 2040 vaststellen. De Commissie dient deze klimaatdoelstelling uiterlijk 6 maanden na de eerste algemene inventarisatie van het Klimaatakkoord van Parijs vast te stellen (artikel 4, lid 3, Europese Klimaatwet). De eerste algemene inventarisatie van het Klimaatakkoord van Parijs zal in 2023 plaatsvinden (artikel 14, lid 2, Klimaatakkoord van Parijs);
  • Een Europese wetenschappelijke adviesraad over klimaatverandering zal onafhankelijk wetenschappelijk advies geven en verslag uitbrengen over de EU-klimaatmaatregelen en de vraag of die maatregelen stroken met de Europese Klimaatwet en de internationale verbintenissen van de EU in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs (artikel 3, Europese Klimaatwet);
  • De Europese Commissie zal in gesprek gaan met economische sectoren die ervoor kiezen vrijwillige indicatieve routekaarten op te stellen voor het behalen van de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 (artikel 10, Europese Klimaatwet).

Hoe nu verder?

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie het Fit for 55-pakket vastgesteld. Dit pakket bestaat uit een aantal wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie en beoogt uitvoering te geven aan de bindende doelstelling dat de netto-emissies van broeikasgassen in 2030 ten minste 55 procent lager moet zijn dan in 1990 (artikel 4, lid 1, Europese Klimaatwet). U vindt in dit ECER-bericht meer informatie over het Fit for 55-pakket.

Meer informatie

  • ECER-dossier – Klimaatverandering
  • ECER-bericht – Voorlopig akkoord over Europese Klimaatwet bereikt (28 april 2021)
  • ECER-bericht – Commissie stelt Europese Klimaatwet voor om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn (5 maart 2020)