Vernieuwde EU-regels inzake de kwaliteit van drinkwater

Contentverzamelaar

Vernieuwde EU-regels inzake de kwaliteit van drinkwater

De vernieuwde EU-Drinkwaterrichtlijn voorziet in aanpassingen van de kwaliteitseisen voor (drink)water, betere controle op de kwaliteit van water en een duidelijkere consumentenvoorlichting. Ook moet drinkwater beter beschikbaar worden voor kwetsbare en achtergestelde groepen binnen de EU. Het Europese burgerinitiatief Right2Water vormde de aanleiding voor de herziening van de EU-Drinkwaterrichtlijn.

Achtergrond

Richtlijn 98/93 voorziet in een rechtskader voor de bescherming van de gezondheid van de mens tegen de schadelijke gevolgen van verontreinigd water. Dit kader beoogt ervoor te zorgen dat het (drink)water binnen de EU gezond en schoon is.

In 2012 werd het Right2Water-initiatief als eerste Europese burgerinitiatief geregistreerd (zie het ECER-bericht hierover). Op grond van een Europees burgerinitiatief kunnen EU-burgers de Europese Commissie verzoeken om met een wetsvoorstel te komen op een bepaald beleidsterrein (zie ook het ECER-dossier over het burgerinitiatief). Het verplichten van de EU en de lidstaten om te voorzien in voldoende schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen vormde de voornaamste doelstelling van het Right2Water-initiatief.

Naar aanleiding van het Right2Water-initiatief startte de Europese Commissie in 2014 een openbare raadpleging en voerde zij in 2016 een evaluatie uit van richtlijn 98/83. Op basis van deze evaluatie concludeerde de Commissie dat sommige bepalingen van richtlijn 98/83 moesten worden gewijzigd en deed zij daarom een voorstel voor een vernieuwde EU-Drinkwaterrichtlijn. Op 16 december 2020 heeft de Raad uiteindelijk richtlijn 2020/2184 aangenomen, waarbij richtlijn 98/83 zal worden ingetrokken. Richtlijn 2020/2184 moet uiterlijk op 12 januari 2023 in het nationale recht zijn omgezet ( artikel 24 ).

Belangrijkste wijzigingen

Richtlijn 2020/2184 voert wijzigingen door in de kwaliteitseisen van water ( artikel 5 ). Ten aanzien van een aantal parameters die in bijlage I bij de richtlijn worden genoemd zijn de waarden aangepast die van toepassing zijn op voor menselijke consumptie bestemd water. De nieuwe parameterwaarden zijn vastgesteld op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis.

Daarnaast voorziet richtlijn 2020/2184 in een uitgebreider kader voor de controle op de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. Deze controle wordt de risicogebaseerde benadering van de veiligheid van het water genoemd ( artikel 7 ). De lidstaten moeten ervoor zorgen dat op de levering, behandeling en distributie van water die risicogebaseerde benadering wordt toegepast. Het gaat daarbij onder meer om risicobeoordelingen van de onttrekkingsgebieden van water ( artikel 8 ), het watervoorzieningssysteem in zijn geheel ( artikel 9 ) en de huishoudelijke leidingnetten ( artikel 10 ).

Ook zijn de bepalingen inzake consumentenvoorlichting over (drink)water aangescherpt ( artikel 17 ). Verder moeten de lidstaten ervoor zorgen dat, rekening houdend met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, voor menselijke consumptie bestemd water voor iedereen beschikbaar is. Het gaat dan voornamelijk om de toegang tot drinkwater voor kwetsbare of achtergestelde groepen ( artikel 16 ). De toegang tot schoon drinkwater voor alle burgers vormde één van de doelstellingen van het Right2Water-initiatief.

Tenslotte moeten de lidstaten zich inzetten om lekverlies van water tegen te gaan. Dit lekverlies ontstaat door een gebrek aan investeringen in onderhoud en vernieuwing van de waterinfrastructuur ( artikel 4, lid 3 )

Meer informatie: