Werknemers: inleiding en inhoudsopgave

Werknemers: inleiding en inhoudsopgave

Op deze pagina:

Inleiding

Het vrij verkeer van werknemers vormt een belangrijk onderdeel van de interne markt. Het vormt de oorsprong van het bredere vrij verkeer van personen. In artikel 45 EU-Werkingsverdrag is vastgelegd dat 'het verkeer van werknemers binnen de EU vrij is'. Het begrip werknemer is door het EU-Hof veelvuldig uitgelegd (zie het dossier over het begrip werknemer). Daarnaast houdt artikel 45 EU-Werkingsverdrag 'de afschaffing van elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen de werknemers van de EU-lidstaten' in. Deze discriminatie ziet met name op de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden (zie het dossier Discriminatieverbod).

Naast het afschaffen van elke vorm van discriminatie is het ook van belang dat de EU maatregelen vaststelt die het vrij verkeer van werknemers in positieve zin kunnen bevorderen. De EU-wetgever heeft onder meer wetgeving vastgesteld ten aanzien van werknemersrechten en aanvullende pensioenrechten, maar ook een agentschap in het leven geroepen die de arbeidsmobiliteit moet bevorderen (zie het dossier Nadere regels vrij verkeer van werknemers).

Tenslotte kan de EU-wetgever maatregelen vaststellen op het gebied van de sociale zekerheid die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van het vrij verkeer van werknemers (zie het dossier Sociale zekerheid).

Naar boven

Inhoudsopgave

Naar boven