Handelspolitiek en WTO

Banner - Handelspolitiek inleiding

© BZ

Menuweergave

Handelspolitiek: inleiding en inhoudsopgave

Op deze pagina:

Inleiding

Het handelsbeleid van de EU moet bijdragen aan de harmonische ontwikkeling van de wereldhandel, de geleidelijke afschaffing van de handelsbelemmeringen tussen landen en tot vermindering van de douanebelemmeringen. De handel tussen de lidstaten van de EU is vrij en er gelden voor de hele EU gelijke douanetarieven voor de import van goederen uit landen buiten de EU. 

Het handelsbeleid van de EU is een exclusieve bevoegdheid van de EU (artikel 3, lid 1, onder e, EU-Werkingsverdrag). Dat houdt in dat alleen de EU wetgevend kan optreden en juridisch bindende handelingen op dit gebied kan vaststellen. De lidstaten mogen dit slechts doen wanneer zij daartoe door de EU zijn gemachtigd of wanneer zij uitvoering geven aan EU-maatregelen (artikel 2, lid 1, EU-Werkingsverdrag).

Alle lidstaten van de EU zijn lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het voeren van de onderhandelingen namens de lidstaten, en voor het afhandelen van de handelsconflicten binnen de WTO. Elke EU-lidstaat heeft in de WTO een stem. Als blok heeft de EU daarom 27 stemmen, ook als zij als één geheel opereert. 

In dit ECER-dossier wordt eerst ingegaan op de zogenoemde 'unilaterale regelgeving' van de EU op het gebied van de handelspolitiek. Deze regelgeving wordt unilateraal genoemd, omdat zij eenzijdig door de EU is vastgesteld en er geen afstemming heeft plaatsgevonden met derde landen. Daarbij zal onder meer aandacht zijn voor de EU-regels inzake de toegang van (ondernemingen uit) derde landen tot de interne markt van de EU. Vervolgens wordt ingegaan op de bilaterale en multilaterale handelsovereenkomsten van de EU met derde landen en internationale organisaties. Bij dergelijke bilaterale en multilaterale overeenkomsten is wel sprake van afstemming met de derde landen waarmee de EU die overeenkomsten sluit. In dat kader zal onder meer aandacht worden besteed aan de sluiting en de handhaving van internationale handelsovereenkomsten. 

Naar boven

Inhoudsopgave

Het dossier Handelspolitiek vormt een zelfstandig onderdeel binnen het dossier Externe betrekkingen

Naar boven