Mededinging

Mededinging

Onder mededingingsrecht worden alle rechtsregels verstaan die betrekking hebben op gedragingen waardoor de concurrentie tussen ondernemingen wordt beperkt, en op overheidsbemoeienis met zulke gedragingen. Zowel het Europese als het Nederlandse mededingingsrecht zien erop toe dat er op de markt een goede en gezonde concurrentie gehandhaafd blijft. Concurrentiebeperkende gedragingen en misbruik van economische machtsposities moeten worden weggenomen, zodat ondernemingen vrij zijn om in hun onderlinge relaties, ofwel in hun relaties met derden, zelf hun marktgedrag te bepalen.

Dit dossier behandelt het Europese mededingingsrecht en bestaat uit de volgende onderdelen: