Handleidingen

Handleidingen

2023

Praktische handreiking Eurowob

De Praktische handreiking Eurowob beoogt de Eurowob (Verordening 1049/2001) aan de hand van een uitleg van de concrete bepalingen van de Verordening begrijpelijk te maken voor zowel juristen als beleidsmedewerkers die te maken kunnen krijgen met de Eurowob. De meerwaarde van deze handreiking is gelegen in de overzichtelijke wijze waarop de jurisprudentie en de uitleg van verschillende bepalingen is vormgegeven (in de vorm van 'tekst en commentaar'). Bovendien is alle (relevante) rechtspraak van het Hof tot 6 juli 2023 over de Eurowob verwerkt in dit document. Ook belangrijke zaken van het Gerecht komen aan bod onder de betreffende bepalingen van de Eurowob. 

2019

Notitie toegang tot documenten in lopende EU-pilotzaken en infractieprocedures

Deze notitie is een update van de ICER-notitie 'Toegang tot documenten in lopende (pre-)infractieprocedures' van 2012. Deze notitie is bedoeld om departementen te helpen in de beoordeling of stukken in EU-pilotzaken of infractieprocedures openbaar kunnen worden gemaakt.

Notitie toegang tot documenten in lopende EU-pilotzaken en infractieprocedures

2016

Handleiding voor het schrijven van een signaleringsfiche over EU-Hof uitspraken

Herzien september 2016

Leidraad voor het opstellen van fiches van arresten van het Hof van Justitie t.b.v. de ICER(-H).

Actuele oplegger (juni 2016) bij ICER-rapport agentschappen (2004)

In 2004 heeft een werkgroep van de ICER een rapport opgesteld over de implicaties van de instelling van Europese (regelgevende) agentschappen en terzake richtsnoeren voor onderhandelaars geformuleerd.

Sinds de vaststelling van beide documenten is er veel gebeurd binnen de Europese Unie in algemene zin en specifiek op het terrein van agentschappen. Zo is het Verdrag van Lissabon in werking getreden, zijn meer dan 30 nieuwe agentschappen opgericht en heeft het EU-Hof de rol en taken van EU-agentschappen verder verduidelijkt. Daarnaast hebben het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie in 2012 een Gezamenlijke Verklaring met bijbehorende Gemeenschappelijke Aanpak opgesteld over gedecentraliseerde agentschappen. De Commissie heeft voorts een follow-up gepresenteerd die in samenwerking met de agentschappen moet worden uitgevoerd. Daarnaast is de discussie over de wenselijkheid van de oprichting van agentschappen, waar in het rapport uit 2004 veel aandacht aan is besteed, gedeeltelijk verschoven naar discussies over wenselijkheid van het bestaan van agentschappen en de bevoegdheden die agentschappen hebben dan wel toegekend worden.

Om deze redenen is een nieuw ICER-stuk inzake EU-agentschappen opgesteld. Omdat het in 2004 opgestelde rapport evenals de uitgangspunten voor onderhandelaars in grote lijnen hun relevantie hebben behouden, is ervoor gekozen om met deze oplegger enkel in te gaan op actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor de beleidsmaker en onderhandelaar die met EU-agentschappen te maken krijgt. Een checklist is opgesteld met aandachtspunten om die beleidsmaker en onderhandelaar tegemoet te komen. Deze aandachtspunten zijn ontleend aan de in 2004 opgestelde richtsnoeren en aangepast aan de veranderde omstandigheden.

Actuele oplegger (juni 2016) bij ICER-rapport agentschappen (2004)

Zie hier het ICER regelgevende agentschappen rapport (2004)

2014

NL richtsnoeren keuze 'comitologie' (delegatie/uitvoering)

Deze richtsnoeren zijn een samenvatting van de 'handleiding comitologie en delegatie' van de ICER van augustus 2013. De richtsnoeren zijn vastgesteld in het ICO (Interdepartementaal Comitologie Overleg)

ICER-handleiding nationale toetsing EU-Handvest Grondrechten

2013

ICER notitie - Vuistregels voor extern optreden van de EU en haar lidstaten

ICER handleiding delegatie en comitologie

In deze herziene notitie wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen ten aanzien van delegatie en uitvoering (comitologie).

- Bijlage 1: begrippenlijst comitologie en delegatie 
- Bijlage 2: Vo 182/2011
- Bijlage 3: Reglement van orde voor comités
- Bijlage 4: Verklaring NL bij reglement 

2012

ICER notitie - Toegang tot documenten in lopende (pre-) infractieprocedures

ICER notitie - Inzage van Kamerleden in vertrouwelijke informatie van de EU-instellingen

ICER notitie - Vuistregels voor extern optreden van de EU en haar lidstaten  (in 2013 aangevuld met een apart gedeelte over het GBVB)

2010

ICER handleiding 'Eurowob' (vo 1049/200)

In deze herziene notitie wordt ingegaan op de verhouding tussen de Nederlandse Wob en de Europese openbaarheidsregelgeving, Vo 1049/2001 (Eurowob). De notitie geeft antwoord op de vraag welke handelwijze een Nederlands bestuursorgaan dient te volgen bij openbaarheidsverzoeken waarbij documenten van Europese instellingen en organen betrokken zijn (die bij het betreffende Nederlandse bestuursorgaan berusten), en welke beoordelingscriteria daarbij moeten worden gehanteerd. In bijlage 5 wordt in 60 vragen&antwoorden nader stilgestaan bij het hoe&wat van Vo 1049/2001.

- Bijlage 1: stroomschema
- Bijlage 2: Vo 1049/2001
- Bijlage 3: overzicht van adressen en van documentregisters
- Bijlage 4: nadere openbaarmakingsregelingen
- Bijlage 5: Vo 1049/2001 in 60 vragen

ICER richtsnoeren delegatie en uitvoering (comitologie onder Lissabon)

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn de richtsnoeren voor onderhandelaars bij Europese regelgeving over comitologie herzien. Het Verdrag van Lissabon maakt een onderscheid tussen gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. In de richtsnoeren wordt ingegaan op de nieuwe figuur van delegatie en worden de gevolgen die Lissabon voor comitologie heeft besproken. Hierbij is het volgende van belang. De ontwikkelingen ten aanzien van delegatie en uitvoering zijn nog verre van uitgekristalliseerd. Zodra er meer duidelijk bestaat, zullen de richtsnoeren worden aangepast. Neemt u bij vragen vooral ook contact op met de juridische afdeling van uw departement.

- Bijlage 1: Mededeling over gedelegeerde handelingen
- Bijlage 2: verklaring van de Raad over gedelegeerde handelingen
- Bijlage 3: geconsolideerde versie van comitologiebesluit
- Bijlage 4: overzicht regelgevende procedures met toetsing
- Bijlage 5: stroomschema delegatie/uitvoering 

Handleiding notificatie van technische voorschriften (+ richtlijn 98/34/EG)

Nationale ontwerpmaatregelen met eisen aan goederen en eisen aan elektronische diensten (technische voorschriften) moeten aan de Commissie worden gemeld (notificeren).Deze plicht vloeit voort uit de zgn. notificatierichtlijn (98/34/EG).

Deze handleiding is bedoeld voor degenen die bij (diensten van) de departementen regelgeving opstellen. Op basis van de handleiding kan worden bepaald of een ontwerp voor een maatregelgenotificeerd moet worden en zo ja, hoe de te volgen procedure werkt.

2009

Handleiding notificatie onder de Dienstenrichtlijn.

Deze handleiding is opgesteld naar aanleiding van de verplichtingen die voortvloeien uit de Dienstenrichtlijn ( richtlijn 2006/123) om bepaalde maatregelen die gevolgen hebben voor dienstverrichters in Nederland te melden (notificeren) aan de Europese Commissie.

De handleiding bestaat uit:
- een algemeen deel
- een bijlage
- een aanvullende module voor ministeries, beroepsorganisaties en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
- een aanvullende module voor gemeenten, provincies en waterschappen
- een notificatieformulier A (artikel 15, lid 2 Dienstenrichtlijn)
- een notificatieformulier B (artikel 16 Dienstenrrichtlijn)

Handleiding wetgeving en Europa

Deze ICER-handleiding (uit 2010) vervangt de eerdere '101 praktijkvragen voor de implementatie van EG-besluiten' (uit 2001).
Deze handleiding beoogt praktisch gereedschap te bieden aan wetgevingsjuristen die betrokken zijn bij de voorbereiding, totstandkoming en nationale implementatie van Europese regelgeving. Hoewel de Handleiding primair is bedoeld voor wetgevingsjuristen, bevat zij ook informatie waar andere overheidsprofessionals op EU-werkgebied plezier van kunnen hebben. De Handleiding Wetgeving en Europa wordt regelmatig geactualiseerd en is tegenwoordig ook digitaal inzichtelijk via de website van het KCBR.

ICER leidraad voor de onderhandelaar in de EU (volledig)

Hulpmiddel bij het bepalen van de inzet bij de onderhandelingen over Europese regelgeving in Brussel. Biedt een overzicht van de belangrijkste juridische aandachtspunten. NB: grote documenten.

De leidraad opgeknipt in hoofdstukken met links naar relevantie documentatie

2008

ICER richtsnoeren comitologie

Naar aanleiding van het Comitologiebesluit 2006 herziene richtsnoeren voor onderhandelaars bij Europese regelgeving met betrekking tot de vraag of in voorkomende situaties comitologie ingesteld moet worden, en zo ja, welke procedure dan gekozen moet worden

ICER Handleiding voor het schrijven van fiches

Leidraad voor het opstellen van fiches van arresten van het Hof van Justitie t.b.v. de ICER(-H).

2007

ICER Handleiding rechtsgrondslag van EU-besluiten

ICER Handleiding rechtsgrondslag van EU-besluiten - Samenvatting

De in 2007 geheel herziene 'Handleiding rechtsgrondslag van EU-besluiten' is behulpzaam bij de keuze van een juiste rechtsgrondslag van een EU-besluit en de relevante overwegingen daartoe. Bepaal aan de hand van een stappenplan de juiste rechtsgrondslag. Naast de uitgebreide handleiding is er nu ook een handzame samenvatting die mee kan naar onderhandelingen over Europese regelgeving.

2005

ICER Checklist regelgeving en EG-mededingingsrecht

Hulpmiddel om beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen te alarmeren over mogelijke (ongewenste) mededingingsrechtelijke consequenties van de wettelijke voorschriften die zij voorbereiden of opstellen. Deze Checklist maakt duidelijk hoe voorgenomen regelgeving kan leiden tot strijdigheid met EG-mededingingsregels en biedt hulp om te bepalen of er mogelijk sprake is van een ongewenste inbreuk op het EG-mededingingsrecht.

ICER Handreiking grondtransacties en staatssteun

Beschrijft stapsgewijs op welke wijze uitgesloten kan worden dat een grondtransactie staatssteunelementen bevat en indien dit wel het geval is, onder welke voorwaarden sprake kan zijn van toelaatbare steun.

2003

ICER Handleiding externe bevoegdheden

Achtergrondinformatie bij het bepalen van de positie van Nederland in onderhandelingen over internationale overeenkomsten; over welke onderwerpen mag of moet Nederland zelf de onderhandelingen voeren en over welke onderwerpen is de Europese Gemeenschap (mede) bevoegd.

ICER Handleiding notificatie van regels betreffende producten en elektronische diensten

EG-besluiten bevatten diverse verplichtingen om verschillende meldingen aan 'Brussel' te verrichten. Daarom zijn aanwijzingen opgesteld voor de opname, inhoud en vormgeving van notificatieverplichtingen in nieuwe EG-besluiten.
Daarnaast kan op basis van de handleiding worden bepaald of een ontwerp voor een maatregel genotificeerd moet worden en zo ja, hoe de te volgen procedure werkt. Aan de hand van een vragenschema en toelichting wordt dit snel duidelijk.

Notitie behandelwijze informatieverzoeken EU-documenten

Welke handelwijze moet een Nederlands bestuursorgaan volgen bij openbaarheidsverzoeken waarbij documenten van Europese instellingen en organen betrokken zijn (die bij het betreffende Nederlandse bestuursorgaan berusten), en welke beoordelingscriteria moeten daarbij worden gehanteerd.

2002

ICER Criteria voor het maken van opmerkingen in Hofzaken

In zaken die bij het Hof van Justitie aanhangig worden gemaakt, heeft de Nederlandse regering de bevoegdheid haar standpunt naar voren te brengen. De beoordeling of het nuttig, wenselijk of noodzakelijk is dat het Nederlandse standpunt wordt gehoord in Luxemburg, is niet altijd even gemakkelijk. Deze handleiding kan worden gebruikt bij die beoordeling. Met checklist.