Herstel, duurzaamheid en het stimuleren van de werkgelegenheid staan centraal in de EU-ontwerpbegroting voor 2022

Contentverzamelaar

Herstel, duurzaamheid en het stimuleren van de werkgelegenheid staan centraal in de EU-ontwerpbegroting voor 2022

De Europese Commissie heeft een ontwerp EU-jaarbegroting van 167,8 miljard euro voorgesteld voor 2022, aangevuld met naar schatting 143,5 miljard euro aan subsidies in het kader van het herstelplan NextGenerationEU. Hierdoor kunnen aanzienlijke investeringen worden aangetrokken om het economisch herstel, de duurzaamheid en de werkgelegenheid binnen de Europese Unie te stimuleren. Prioriteit gaat uit naar groene en digitale uitgaven om Europa veerkrachtiger en toekomstbestendig te maken.

De ontwerpbegroting 2022 - aangevuld met het NextGenerationEU-instrument - kanaliseert de middelen naar waar zij het grootste effect kunnen sorteren, naar de meest essentiële herstelbehoeften van de EU-lidstaten en naar de partners van de Europese Unie in de wereld. De financiering moet bijdragen aan de wederopbouw en de modernisering van de EU, door de groene en digitale transitie te stimuleren, banen te scheppen en de rol van Europa in de wereld te versterken.

De ontwerpbegroting 2022 van de EU omvat ook uitgaven in het kader van NextGenerationEU die zullen worden gefinancierd uit leningen op de kapitaalmarkten, en uitgaven die zijn gedekt met uit eigen middelen gefinancierde kredieten binnen de grenzen van de langetermijnbegroting. Voor dat laatste worden in de ontwerpbegroting 2022 voor elk programma twee bedragen voorgesteld: vastleggingen en betalingen. ‘Vastleggingen’ zijn de bedragen waarvoor in een bepaald jaar contracten kunnen worden gesloten; ‘betalingen’ zijn de bedragen die daadwerkelijk worden uitbetaald. De voorgestelde EU‑begroting voor 2022 bedraagt 167,8 miljard euro aan vastleggingen en 169,4 miljard euro aan betalingen.

Na de recente goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit (EMB) door alle EU-lidstaten (zie ook
dit ECER-bericht) kan de Commissie beginnen met het bijeenbrengen van middelen om het herstel van Europa via NextGenerationEU te financieren. Zie hierover ook dit ECER-bericht.

De ontwerpbegroting voor 2022 maakt deel uit van de langetermijnbegroting van de Unie die eind 2020 werd goedgekeurd (zie ook ECER-bericht ). Doel van de ontwerpbegroting is om de prioriteiten van de EU om te zetten in concrete jaarlijkse resultaten. Een aanzienlijk deel van de middelen zal worden besteed aan de bestrijding van klimaatverandering, in overeenstemming met de doelstelling om 30 procent van de langetermijnbegroting en het herstelinstrument NextGenerationEU aan deze beleidsprioriteit te besteden.

Zie over het proces van opstellen van een ontwerp-EU-begroting tot definitieve vaststelling ervan ook de informatie in
dit ECER-dossier .

De prioriteiten en toekenningen in de ontwerp EU-begroting 2022
De ontwerpbegroting 2022 weerspiegelt de politieke prioriteiten voor een duurzaam herstel van de EU. De Commissie stelt daarom voor om de volgende bedragen (in vastleggingen) uit te trekken:

 • 118,4 miljard euro aan subsidies van NextGenerationEU (zie voor het verschil met bovengenoemde 143,5 miljard hierna onder Elfpo, React-EU, Horizon Europa, InvestEU, LIFE en rescEU) in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit om de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie te verzachten en de economieën en samenlevingen van de EU duurzamer en veerkrachtiger te maken en beter voor te bereiden op de uitdagingen en kansen van de groene en de digitale transitie;
 • 53,0 miljard euro voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 972 miljoen euro voor het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, voor de Europese landbouwers en vissers, maar ook om de veerkracht van de agro-voedingssector en de visserijsector te versterken en de nodige ruimte te creëren voor crisisbeheer. Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) zou 5,7 miljard euro extra kunnen ontvangen van NextGenerationEU;
 • 36,5 miljard EUR voor regionale ontwikkeling en cohesie, verhoogd met 10,8 miljard euro van NextGenerationEU in het kader van React-EU ter ondersteuning van crisisrespons en –herstel;
 • 14,8 miljard euro ter ondersteuning van EU-partners en belangen in de wereld, waarvan 12,5 miljard euro in het kader van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking – Europa als wereldspeler (NDICI – Europa als wereldspeler) en 1,6 miljard euro voor humanitaire hulp (HUMA).
 • 13,1 miljard euro voor onderzoek en innovatie, waarvan 12,2 miljard euro voor Horizon Europa, het Europese vlaggenschipprogramma voor onderzoek. Dit zou kunnen worden aangevuld met 1,8 miljard euro van NextGenerationEU.
 • 5,5 miljard euro voor Europese strategische investeringen, waarvan 1,2 miljard euro voor InvestEU voor kernprioriteiten (onderzoek en innovatie, de groene en de digitale transitie, de gezondheidssector en strategische technologieën), 2,8 miljard euro voor de Connecting Europe Facility (CEF) ter verbetering van grensoverschrijdende infrastructuur en 1,2 miljard euro voor het programma Digitaal Europa om de digitale toekomst van de Unie vorm te geven. InvestEU zou 1,8 miljard euro extra van NextGenerationEU kunnen ontvangen.
 • 17,9 miljard euro om te investeren in mensen, sociale cohesie en waarden, waarvan 13,3 miljard euro voor het Europees Sociaal Fonds Plus ter ondersteuning van tewerkstelling, vaardigheden en sociale inclusie, 3,4 miljard euro in het kader van Erasmus+ voor het creëren van onderwijs- en mobiliteitsmogelijkheden voor mensen, 401 miljoen euro ter ondersteuning van kunstenaars en makers in heel Europa en 253 miljoen euro ter bevordering van gerechtigheid, rechten en waarden.
 • 2,1 miljard euro voor ruimtevaart, voornamelijk voor het Europees ruimtevaartprogramma.
 • 1,9 miljard euro voor milieu- en klimaatactie, waarvan 708 miljoen euro voor het LIFE-programma ter ondersteuning van de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering, en 1,2 miljard euro voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie om ervoor te zorgen dat de groene transitie voor iedereen werkt. Het Fonds voor een rechtvaardige transitie zou 4,3 miljard euro extra van NextGenerationEU kunnen ontvangen.
 • 1,9 miljard euro voor de bescherming van de EU-grenzen, waarvan 780 miljoen euro voor het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF), en 758 miljoen euro voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex).
 • 1,9 miljard euro om kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten te helpen aan de vereisten van het toetredingsproces van de Unie te voldoen, voornamelijk via het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III).
 • 1,3 miljard euro voor migratiegerelateerde uitgaven, waarvan 1,1 miljard euro ter ondersteuning van migranten en asielzoekers in overeenstemming met de EU-waarden en prioriteiten.
 • 1,2 miljard euro voor defensie en gemeenschappelijke veiligheidsuitdagingen, waarvan 950 miljoen euro ter ondersteuning van vermogensontwikkeling en onderzoek in het kader van het Europees Defensiefonds (EDF), en 232 miljoen euro ter ondersteuning van militaire mobiliteit.
 • 905 miljoen euro om de werking van de EU-interne markt te waarborgen, waaronder 584 miljoen euro voor het programma voor deze eengemaakte markt, en bijna 200 miljoen euro voor werkzaamheden op het gebied van fraudebestrijding, belastingen en douane.
 • 789 miljoen euro voor EU4Health om te zorgen voor een alomvattende gezondheidsrespons die aansluit op de behoeften van mensen, en 95 miljoen euro voor het Uniemechanisme voor civiele bescherming (rescEU) om in geval van een crisis snel operationele bijstand te kunnen verlenen. RescEU zou 680 miljoen euro extra van NextGenerationEU kunnen ontvangen.
 • 600 miljoen euro voor veiligheid, waarvan 227 miljoen euro voor het Fonds voor interne veiligheid (ISF), waarmee terrorisme, radicalisering, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit zullen worden bestreden.

Meer informatie: