Europese Green Deal

Europese Green Deal

Op deze pagina

Inleiding

De Europese Green Deal is in december 2019 door de Europese Commissie gelanceerd (zie de mededeling) en omvat een pakket beleidsinitiatieven dat de EU moet helpen met de groene transitie, waarbij het einddoel klimaatneutaliteit in 2050 is. Het pakket omvat initiatieven rond klimaat, milieu, energie, vervoer, industrie, landbouw en duurzame financiering, die nauw met elkaar verweven zijn. Hieronder wordt ingegaan op een aantal van die initiatieven.

Naar boven

Fit for 55

Het Fit for 55-pakket (2021) bestaat uit een reeks voorstellen om de klimaat-, energie- en vervoerwetgeving van de EU te herzien en af te stemmen op de klimaatdoelstellingen uit de Europese Klimaatwet. Voorbeelden van voorstellen zijn de herziening van de EU-regeling voor de emissiehandel en de instelling van een Sociaal Klimaatfonds. 

  • ECER-bericht - Fit-for-55-pakket van Europese Commissie moet leiden tot bereiken van klimaatdoelen door de EU (15 juli 2021)

Naar boven

Europese Klimaatwet

In de Europese Klimaatwet is een kader vastgesteld voor de geleidelijke vermindering van de broeikasgasemissies in de EU tot en met 2050. De Europese Klimaatwet bevat onder meer een bindende doelstelling voor de vermindering van broeikasgasemissies in 2030 en de mogelijkheid om een doelstelling voor de vermindering van broeikasgasemissies in 2040 vast te stellen. Met de vaststelling van de Europese Klimaatwet beoogt de EU het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 na te leven.

  • ECER-bericht - Europese Klimaatwet definitief vastgesteld (20 juli 2021)

Naar boven

EU-strategie voor aanpassing aan klimaatverandering

In de nieuwe aanpassingsstrategie uit februari 2021 wordt door de Commissie uiteengezet hoe de EU zich kan aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering en tegen 2050 klimaatveerkrachtig kan worden. Bijvoorbeeld door de kennis over klimaateffecten en aanpassingsoplossingen te vergroten, de beoordeling van klimaatrisico's te intensiveren, en sneller (klimaat)aanpassingsmaatregelen te nemen.

Naar boven

EU-biodiversiteitsstrategie

In mei 2020 presenteerde de Europese Commissie de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030. De EU-biodiversiteitsstrategie spitst zich toe op de vijf belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit en creëert een kader voor versterkte governance om de uitvoering van de op nationaal, Europees en internationaal niveau overeengekomen verbintenissen inzake biodiversiteit te sturen. 

Naar boven

"Van-boer-tot-bord"-strategie

De "van-boer-tot-bord"-strategie" (mei 2020) heeft tot doel ervoor te zorgen dat de voedselvoorzieningsketen (de voedselproductie, het vervoer, de distributie, de afzet en de consumptie van voeding) een neutrale of positieve impact heeft op het milieu. Daarnaast beoogt de strategie ervoor te zogen dat iedereen toegang heeft tot voldoende, voedzaam en duurzaam voedsel, en dat voedsel betaalbaar blijft. 

  • ECER-bericht - Europese Commissie presenteert in het kader van de van-boer-tot-bord-strategie een EU-gedragscode richting een duurzame levensmiddelensector (14 juli 2021)

Naar boven

EU-bosstrategie

De EU-bosstrategie voor 2030  (juli 2021) omvat een visie en concrete maatregelen om de kwantiteit en de kwaliteit van de bossen in de EU te verhogen en de bescherming, het herstel en de veerkracht van de bossen te versterken. De strategie beoogt om overgebleven bossen te beschermen, aangetaste bossen te herstellen en duurzaam beheer van bossen te bewerkstelligen.

  • ECER-bericht - Europese Commissie presenteert nieuwe strategie om bossen in de EU te beschermen (29 juli 2021)

Naar boven

Europese industriestrategie

De geactualiseerde industriestrategie (mei 2021) bevat nieuwe maatregelen om de groene transitie te ondersteunen en te versnellen door samen met het bedrijfsleven, overheidsinstanties, de sociale partners en - zo nodig - andere belanghebbenden transitieprojecten te ontwikkelen (in eerste instantie voor het toerisme en de energie-intensieve bedrijfstakken). Daarnaast wil de Commissie voor een samenhangend regelgevingskader zorgen om de ambities van het Fit-for-55-pakket te verwezenlijken, onder meer door de toegang tot betaalbare en koolstofvrije elektriciteit te waarborgen. 

  • ECER-bericht - Europese Commissie brengt mededeling en verordeningsvoorstel uit over toegang tot kritieke grondstoffen en de aanvoer daarvan (21 maart 2023)
  • ECER-bericht - Voorstel van de Commissie voor een verordening voor een netto-nul-industrie (22 maart 2023)
  • ECER-bericht - Europese Commissie actualiseert de EU-industriestrategie ter versterking van de interne markt (11 mei 2021)

Naar boven

Actieplan voor de circulaire economie

In maart 2020 heeft de Europese Commissie het nieuwe actieplan voor een circulaire economie gepresenteerd. Het actieplan bevat o.a. een aantal initiatieven voor de volledige levenscyclus van producten: van het ontwerp en de vervaardiging tot het verbruik, de reparatie, het hergebruik en het recyclen. Het doel van het actieplan is het verminderen van de voetafdruk van de EU wat verbruik betreft en het verdubbelen van het percentage circulair gebruik van materialen in de EU tegen 2030.

Naar boven